Кодекс за поведение и политика относно етиката

Дитсманн осъществява дейността си в съответствие с харта за етична стопанска дейност, свързана с негоните ценности и отразена в Кодекса за поведение и Политиката относно етиката. В допълнение към това Дитсманн се стреми да насърчава добрите практики в рамките на своята сфера на директно влияние съгласно десетте принципа на Глобалния договор на ООН въз основа на Всеобщата декларация за правата на човека, Декларацията на Международната организация на труда за основните принципи и права при работа, Декларацията от Рио за околната среда и развитието и Конвенцията на ООН срещу корупцията.