Кодекс за поведение и политика относно етиката

Дитсманн осъществява дейността си в съответствие с харта за етична стопанска дейност, свързана с негоните ценности и отразена в Кодекса за поведение и Политиката относно етиката. В допълнение към това Дитсманн се стреми да насърчава добрите практики в рамките на своята сфера на директно влияние съгласно десетте принципа на Глобалния договор на ООН въз основа на Всеобщата декларация за правата на човека, Декларацията на Международната организация на труда за основните принципи и права при работа, Декларацията от Рио за околната среда и развитието и Конвенцията на ООН срещу корупцията.

DOWNLOAD

Business Code of Conduct and Ethics Policy

DOWNLOAD

Code de conduite et politique d’éthique

DOWNLOAD

Codice di condotta aziendale e politica etica

DOWNLOAD

Código de conduta da empresa e política de ética

DOWNLOAD

Cod de conduită În afaceri șI politica de etică

DOWNLOAD

Кодекс делового поведения и корпоративной этики

DOWNLOAD

Кодекс за бизнес поведение и политика за етика

DOWNLOAD

Іскерлік әдеп кодексі және этика саясаты

DOWNLOAD

مدونة قواعد سلوكيات العمل وسياسة الأخلاقيات