Ангажимент за спазване на най-високите стандарти за ЗБОК

Икономически ефективната и професионална поддръжка е само една малка част от разходите, които възникват при злополуки в резултат на отлагане на необходимата поддръжка или от нейното лошо изпълнение.

Ползи за клиентите от гледна точка на човешките ресурси

В допълнение към очевидните финансови ползи от увеличената работна наличност на инсталациите, понижените експлоатационни разходи и удължения живот на производствените активи, ние предлагаме на нашите клиенти по-голяма гъвкавост в сферата на човешките ресурси. В състояние сме да подобрим полезността на персонала, а в същото време да увеличим използването на местните ресурси и да намалим Вашите задгранични разходи.

Най-високите стандарти за ЗБОК

Работата в енергийната промишленост и справянето с конкретните предизвикателства, присъщи за много от местата, където се налага да извършваме дейността си, превръща нашия ангажимент за спазване на най-високите стандарти за здраве, безопасност, опазване на околната среда и качество (ЗБОК) в абсолютно ключов елемент.
Разходите при възникване на инциденти следва да се измерват не само чрез загубата на производствена мощност и стойност за акционерите, но също така и чрез неблагоприятното въздействие върху здравето, нараняванията, загубата на човешки животи, щетите върху оборудването и вредите върху околната среда. По тази причина, нашият най-висок приоритет е да извършваме нашите дейности без никакви злополуки или инциденти

Здравословни и безопасни условия на труд

За да гарантираме, че нашите служители разбират своите отговорности и задължения относно ЗБО и овладяват инструментите за ЗБОК, сме въвели наша собствена Програма за култура на безопасността и Програмата на Дитсманн за култура на качеството. Служителите преминават обучение за безопасна работа и се насърчават да участват в непрекъснатото усъвършенстване на функционирането на ЗБОК. Заедно с нашите клиенти ние определяме показатели за ефективност на ЗБОК, които се измерват и сравняват спрямо най-добрите международни стандарти. Дитсманн регулярно постига най-ниските стойности на индексите LTFR и LTIR в индустрията.

Избягване на вредите за околната среда

Поели сме ангажимент за намаляване на въздействието на инсталациите на нашите клиенти и на нашите собствени дейности върху околната среда като гарантираме спазването на екологичните закони и подзаконови нормативни актове и като се стремим да надхвърляме стандартите за опазване на околната среда на нашите клиенти. Ние минимизираме генерирането на отпадъци чрез ефикасно оползотворяване на ресурсите и материалите. Ние насърчаваме рециклирането, изхвърлянето на отпадъчни материали по екологично отговорен начин, намаляването на вредните емисии до практическия минимум и се стремим постоянно да подобряваме своите методи за идентифициране, оценка и контрол на въздействието върху околната среда.