Харта и политики относно ЗБОК

Дитсманн се стреми да защитава своите служители и да печели доверието на своите клиенти, като се грижи всички негови служители да разполагат с подходящи инструменти и познания, които са им необходими за гарантирането на собствената им безопасност и сигурност, както и за безопасността и сигурността на останалите. ЗБОК е отговорност на всеки служител. Дитсманн очаква от всеки служител да оказва активен принос за подобряване на стандартите за ЗБО.

Хартата на Дитсманн за ЗБОК служи като еталон за нашите ангажименти по отношение на ЗБОК и ръководи нашите политики и правила относно ЗБОК. Нашият ръководен екип, отговарящ за ЗБОК, постоянно подобрява неговите политики. От всеки служител се очаква да спазва всички политики на Дитсманн относно ЗБОК и да оказва активен принос за тяхното подобряване като:

  • Предприема всички необходими предпазни мерки.
  • Докладва за всички потенциални и реално възникнали инциденти и злополуки, на които е станал свидетел.
  • Допринася за идентифицирането и оценката на рисковете.
  • Участва в обучения относно ЗБОК.

Десетте свързани със ЗБОК политики, за които сме поели ангажимент, за да гарантираме на-високите стандарти за ЗБОК са: безопасност и сигурност, здраве и промишлена хигиена, достойни условия на труд, шофиране на превозни средства, злоупотреба с вещества, ХИВ/СПИН, устойчиво развитие, опазване на околната среда, качество и корпоративна социална отговорност (КСО).