Общ регламент относно защитата на данните (ОРЗД)

От 25и май 2018 г. е в сила Общият регламент на Европейския Съюз относно защитата на данните (ОРЗД).
За да се осигури спазване на ОРЗД, в момента е в процес на изграждане цялостна рамка за защита на данните, която ще позволи на Дитсманн да оцени своето използване на лични данни и да потвърди правното основание на обработването на данните, за да изпълни приложимите правни задължения.

След като веднъж бъде внедрена в цялата организационна структура на Дитсманн, тази рамка ще продължи да се развива, като нейната ефективност периодично ще бъде преразглеждана, за да се гарантира, че се изпълняват целите и съответните проблеми се идентифицират и разрешават.

Където е уместно и приложимо, ще бъде извършвана оценка на въздействието на защитата на данните в съответствие с изискванията и препоръките на ОРЗД и приложимите най-добри практики.

За да осигури единна линия за комуникация по свързаните със защитата на данните въпроси, е създаден специализиран Екип по поверителността, както и отделен имейл адрес – privacy@dietsmann.com.

Всяко лице, което желае да упражни своите права съгласно ОРЗД или да получи допълнителна информация относно защитата на личните данни, следва да се свърже с Екипа по поверителността чрез посочения по-горе имейл адрес.