Харта за бизнес етиката

Дитсманн осъществява дейността си в съответствие с харта за етична стопанска дейност, свързана с нейните ценности и отразена в Кодекса за поведение и Политиката относно етиката. В допълнение към това Дитсманн се стреми да насърчава добрите практики в рамките на своята сфера на директно влияние съгласно десетте принципа на Глобалния договор на ООН въз основа на Всеобщата декларация за правата на човека, Декларацията на Международната организация на труда за основните принципи и права при работа, Декларацията от Рио за околната среда и развитието и Конвенцията на ООН срещу корупцията.

Дитсманн се ангажира със следното:

 • Никога да не използва или подкрепя детски труд и/или принудителен труд.
 • Да се противопоставя на всякакви форми на дискриминация или тормоз и да насърчава многообразието и взаимното уважение на работното място. Строго се забранява използването на телесни наказания, психическа или физическа принуда, или словесно насилие.
 • Гарантиране на равни възможности и свобода на сдружаване и насърчаване на лично и професионално развитие.
 • Спазване на приложимите закони относно работното време и гарантиране, че възнаграждението отговаря на приложимите (местни) закони и подзаконови нормативни актове и покрива основните потребности за живот.
 • Използване на всички необходими средства за осигуряване на здравословна, безопасна и сигурна работна среда.
 • Осъществяване на дейността в съответствие с очакванията на основните заинтересовани лица, включително тези, свързани с обществото и естествената среда и прилагане на отговорно използване на материални ресурси с цел постигане на устойчив ръст при зачитане на околната среда и правата на бъдещите поколения.
 • Гарантиране на поверителността на данните на служителите и клиентите.
 • Спазване на законите и подзаконовите нормативни актове относно международната търговия и имиграцията.
 • Гарантиране, че всеки служител се чувства отговорен за прилагане и насърчаване на Кодекса за поведение и Политиката относно етиката на Дитсманн в рамките на сферата на влияние на дружеството.
 • Насърчаване на проактивно поведение: всеки от нас трябва да проявява бдителност и да докладва за всяко нарушаване на основните права и етичните принципи, следвайки нашата процедура за „комуникация нагоре по потока“.
 • Установяване и поддържане на подходящи процедури за оценка и избор на бизнес партньори въз основа на техния ангажимент към етичната, социална и екологична отговорност и тяхната роля за налагане на този ангажимент на техните бизнес партньори.
 • Обезпечаване на добро управление.