Харта за ЗБОК

Дитсманн е определила и Харта за здраве, безопасност, опазване на околната среда и качество (ЗБОК), която управлява Политиките относно ЗБОК и ръководи, и служи като отправна точка за нашите ангажименти относно ЗБОК.

При всичките си действия целите на Дитсманн по отношение на ЗБОК са ясни:

 • Гарантиране на безопасността на нашите служители и изпълнители
 • Опазване на околната среда
 • Удовлетвореност на клиентите

Дитсманн се ангажира със следното:

 • Гарантиране, че изискванията за здравето, безопасността, сигурността, социалното поведение, околната среда и качеството са с по-висок приоритет от икономическите съображения
 • Възприемане на активен подход за гарантиране на безопасни и здравословни условия на труд и най-доброто възможно качество на услугите
 • Идентифициране на рисковете, произтичащи от неговите дейности и тяхното понижаване до най-ниските разумни равнища
 • Гарантиране, че всеки от неговите служители разбира и се придържа към корпоративната култура чрез целенасочено обучение за здраве, безопасност, опазване на околната среда и качество
 • Насърчаване на инициативите на служителите, свързани с подобряване на безопасността на работното място
 • Насърчаване на устойчиво развитие и социални инициативи
 • Намаляване на отрицателното въздействие върху околната среда чрез ефикасно използване на енергията
 • Минимизиране и елиминиране на емисиите от вещества, които са опасни за хората и околната среда
 • Открито оповестяване, както вътрешно, така и външно, на резултатите и мониторинга на целите за здравето, безопасността, сигурността, социалното поведение, околната среда и качеството
 • Проверяване на съответствието с вътрешните и външни изисквания чрез проверки и полагане на усилия за съответствие с международни стандарти като ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 и ISO 26000
 • Гарантиране, че неговите политики относно труда и правата на човека се прилагат и зачитат
 • Изискване от всички служители на всяко равнище в йерархията да поемат отговорност за собственото си поведение във връзка с прилагането на настоящата Харта за здраве, безопасност, опазване на околната среда и качество на работното им място

ОТВОРЕН

HSEQ Charter