Отказ от отговорност

Известие относно авторските права

Всичко на този уебсайт е предмет на авторски права. Авторските права са притежание на Dietsmann Group или първоначалния автор на материала. Въпреки това можете свободно да разглеждате, копирате, разпечатвате и разпространявате материалите на Дитсманн от този уебсайт, при условие че:
 1. Материалите се използват само за информационни цели
 2. Материалите се използват само за некомерсиални приложения
 3. Копията на които и да било материали включват настоящото известие на Дитсманн относно авторските права
 4. Потребителят може свободно да разпространява материалите на Дитсманн от този уебсайт, при условие че те:
  1. се използват само за информационни цели
  2. се използват само за некомерсиални приложения
  3. включват известието на Дитсманн относно авторските права
  4. не са определени като поверителна информация на Дитсманн

Авторски права на трети лица и посредник за авторските права
Dietsman Group е поела ангажимент за зачитане на правата на другите върху интелектуалната собственост и молим нашите потребители да направят същото. Дитсманн може, по собствено усмотрение, да прекратява профилите или правата за достъп на потребители, които нарушават правата на другите върху интелектуалната собственост.
Ако считате, че Ваши разработки са били копирани и използвани на нашия уебсайт по някакъв начин, които представлява нарушение на авторските права, моля, изпратете следната информация на посредника на Дитсманн за авторските права:

 1. електронен или физически подпис на лицето, упълномощено да действа от името на собственика на авторските права
 2. описание на защитените с авторски права разработки, за които твърдите, че има нарушение
 3. описание на мястото от нашия уебсайт, където се намират материалите, за които твърдите, че има нарушение
 4. Вашия адрес, телефонен номер и имейл адрес, за да можем да се свържем с Вас
 5. изявление от Вас, че имате достатъчни основания да считате, че оспорваното използване не е упълномощено или разрешено от собственика на авторските права, неговия посредник или закона; и
 6. изявление от Вас, направено при ясно съзнаване на наказателната отговорност за лъжесвидетелстване, че информацията във Вашето известие към нас е точна и че Вие сте собственикът на авторските права или сте упълномощени да действате от името на собственика на авторските права

Данни за осъществяване на контакт с Посредника на Дитсманн за авторските права, на когото следва да се изпращат претенциите за нарушаване на авторски права на нашия уебсайт:
Корпоративен съвет
Търговски марки и авторски права
Dietsmann Group
Център „Gildo Pastor“
7, rue du Gabian
MC 98000 Monaco
тел.: +377 93 10 10 10
Факс: +377 93 10 10 11

Търговски марки и авторски права

Dietsmann Group и логото на Dietsmann Group са търговски марки на Dietsmann Group.

Нямате право да използвате тези или която и да било друга търговска марка или сервизна марка на Дитсманн без писмено разрешение от Dietsmann Group.

Без гаранция

Въпреки че Дитсманн се опитва да предоставя точна информация на този уебсайт, дружеството не поема никаква отговорност за точността. Дитсманн може да променя информацията върху уебсайта или споменатите продукти по всяко време и без предизвестие.

Материалите, публикувани на този уебсайт, се предоставят „в текущия си вид“ и не представляват какъвто и да било вид гаранция, пряка или косвена. Дитсманн отхвърля всякакви гаранции, преки или косвени. Това включва, но не се ограничава до изрично посоченото, подразбиращи се гаранции за пазарна реализация, годност за определена цел и липса на нарушение. Това също така включва каквито и да било преки или косвени гаранции, произтичащи от какъвто и да било подход към търгуване, използване или търговски практики.

Ограничена отговорност

Дитсманн не носи отговорност за каквито и да било преки, косвени, специални, случайни или последващи щети, произтичащи от използваните върху този уебсайт материали или невъзможността да се използват такива. Това включва, но не се ограничава до конкретно посоченото, загуба на данни или пропуснати ползи, дори ако Дитсманн е било посъветвано относно възможността за такива щети.

Връзки

Въпреки че този уебсайт може да съдържа връзки към сайтове на трети лица, Дитсманн не носи отговорност за съдържанието на който и да било от свързаните уебсайтове.

Дитсманн предоставя тези връзки като удобство и не подкрепя официално дружествата или съдържанието на който и да било от свързаните уебсайтове.

Наличност на продукти

Наличността на продуктите, описани на уебсайта, както и описанията на продуктите, може да е различно за различните държави.

Консултирайте се със служителя на Дитсманн, който отговаря за за Вашия акаунт, за информация относно конкретен продукт.

Публикувана от Вас информация

Нямате право да публикувате или изпращате каквито и да било незаконни, заплашителни, нецензурни, клеветнически или по друг начин обидни материали.

Предоставяне от Ваша страна

Всеки материал, информация или идея, която предоставяте или публикувате на този уебсайт ще се счита за неповерителна и незащитена с права. Дитсманн може да споделя или по друг начин да използва предоставената от Вас информация за каквато цел прецени.

Ако някаква част от предоставената информация представлява лични данни, Вие се съгласявате, че Дитсманн може да предава такива лични данни през международните граници за каквито и да било стопански цели на Дитсманн. Личните данни ще се третират както е описано в нашата Декларация за поверителност.

Експортиране на информация

Законите на Монако за контрол върху експортирането на информация забраняват експортирането на определени технически данни и софтуер към определени територии.

Никакво съдържание от този уебсайт не може да се изтегля или по друг начин да се експортира в нарушение на законодателството на Монако.

Юрисдикция и избор на законодателство

Всички искове и въпроси, свързани с този уебсайт, ще бъдат подвластни на законодателството на Монако.

Всички правни действия във връзка с тези Условия или с този уебсайт трябва да бъдат предявени в рамките на една (1) година след възникването на иска или на причината за правните действия и трябва бъдат предявени пред съда в Монако.