Нашият подход

Инвестирането в поддръжката означава инвестиране в бъдещето.
Дитсманн с голямо постоянство се концентрира върху своята основна дейност и се стреми да бъде дългосрочен доверен партньор по поддръжката в полза на собствениците и операторите на инсталации, а не просто „изпълнител по договор“.
Нашите договори за услуги, свързани с експлоатация и поддръжка представляват взаимоизгодни дългосрочни партньорства. Ние споделяме икономическите рискове на производствения процес, като създаваме схеми за стимулиране, които превръщат оптимизацията, разходите и наличността във взаимна стопанска възможност.

Обикновено създаваме интегриран проектен екип, в чийто състав влизат представители на Дитсманн и служители на клиента. За по-нататъшно съгласуване на взаимните цели, договаряме цялостна гама от ключови показатели за ефективност, включително такива за производителност, надеждност и наличност, понижаване на разходите, както и за качество, здраве, безопасност и управление на околната среда. Запазвайки основното си внимание върху стабилността, непрекъснатата работа и надеждността, сме успели да осигурим ненадминати резултати на нашите партньори, години наред.

Какво ни прави уникални

Специализирани и независими

Малцина други компании са специализирани в интегрираната експлоатация и поддръжка на дейностите по проучване и добив в нефтената и газовата промишленост и други съоръжения за непрекъснато производство в секторите на енергетиката. Дитсманн изцяло се фокусира върху поддръжката на такива съоръжения и върху това как да се внасят непрекъснати подобрения в тази поддръжка.

Консолидиране, координиране и управление на всички дейности по поддръжката

Повечето инсталации включват оборудване, като например газови турбини, компресори и апаратура, произведени от много различни производители. Вместо да сключват договор с всеки от тези отделни производители за поддръжка и ремонт на собственото му оборудване, клиентите поверяват цялостната координация и управление на Дитсманн, което изпълнява ролята на независим експерт и поддържа контакт с всички производители на оригинално оборудване от тяхно име.

Услуги в ролята на независим експерт

Дитсманн е независимо дружество, което не произвежда резервни части или оборудване и представлява единствено интересите на своите клиенти. По тази причина често отправят към нас предложения за предоставяне на независими съвети относно проблеми с поддръжката или за изпълнение на проверки на поддръжката. Клиентите на тези услуги включват собственици на инсталации, оператори на инсталации и, тъй като те също имат споделен интерес в гарантирането на ефективната и надеждна дългосрочна поддръжка и цялост на активите, организации, които предоставят финансиране или застрахователно покритие за инсталации.