Глобален договор на ООН

Глобалният договор на ООН представлява най-голямата инициатива в света за корпоративно гражданство и устойчивост. Той беше стартиран през 2000 г. и днес има близо 9000 корпоративни участници и други заинтересовани лица в над 135 държави. Целта на Глобалния договор е да се ангажират стопанските и другите организации в създаването на решения относно бедността, нарушаването на правата на човека, разрушаването на околната среда и корупцията. Дитсманн е страна по Глобалния договор от 2011 г.

Глобалният договор на ООН представлява едновременно инициатива за корпоративна отговорност и инициатива за стратегическа политика на стопанските организации за привеждане на техните дейности и стратегии в съответствие с 10 общоприети принципа в областта на правата на човека, труда, околната среда и борбата срещу корупцията:
  • Зачитане и подкрепа за опазването на правата на човека;
  • Гаранция за необвързване с действия, нарушаващи правата на човека;
  • Приемане свободата на сдружаване и ефективно признаване на правото на колективно договаряне;
  • Премахване на всякакви форми на насилствен и принудителен труд;
  • Ефективно премахване на детския труд
  • Изкореняване на дискриминацията по отношение на правото на труд и на професия;
  • Подкрепа за превантивните подходи в опазването на околната среда;
  • Подемане на инициативи, стимулиращи поемането на по-голяма отговорност към околната среда;
  • Насърчаване развитието и разпространението на технологии, щадящи околната среда;
  • Подкрепа на антикорупционни инициативи и политика на прозрачност.
В съответствие с нашите собствени стопански принципи и корпоративни ценности ние изцяло подкрепяме Глобалния договор и ще използваме всяка възможност да се застъпваме за залегналите в него принципи в сферата ни на влияние. Напредъкът ни в прилагането на принципите на Глобалния договор в нашата стопанска дейности и в нашата верига на доставки е описан подробно в „Доклад относно корпоративната устойчивост“, който се представя всяка година съгласно Глобалния договор на ООН:

ОТВОРЕН

Доклад на Дитсманн относно корпоративната устойчивост за 2023 г

ОТВОРЕН

Доклад на Дитсманн относно корпоративната устойчивост за 2022 г

ОТВОРЕН

Доклад на Дитсманн относно корпоративната устойчивост за 2021 г

ОТВОРЕН

Доклад на Дитсманн относно корпоративната устойчивост за 2020 г

ОТВОРЕН

Доклад на Дитсманн относно корпоративната устойчивост за 2019 г

ОТВОРЕН

Доклад на Дитсманн относно корпоративната устойчивост за 2018 г

ОТВОРЕН

Доклад на Дитсманн относно корпоративната устойчивост за 2018 г

ОТВОРЕН

Глобален договор на ООН – Съобщение на Дитсманн относно напредъка през 2016 г

ОТВОРЕН

Глобален договор на ООН – Съобщение на Дитсманн относно напредъка през 2015 г

ОТВОРЕН

Глобален договор на ООН – Съобщение на Дитсманн относно напредъка през 2014 г

ОТВОРЕН

Глобален договор на ООН – Съобщение на Дитсманн относно напредъка през 2013 г

ОТВОРЕН

Глобален договор на ООН – Съобщение на Дитсманн относно напредъка през 2012 г