Човешки ресурси

Трите основни цели на политиката на Дитсманн за управление човешките ресурси са следните:

  • развитие на привлекателността на Дитсманн за кандидатите с висок потенциал
  • укрепване на лоялността на служителите на дружеството
  • подобряване на работата на екипите на дружеството

Тези постоянни цели насочват нашите действия за по-нататъшно укрепване на човешките ресурси на Дитсманн – активът, който ни прави успешни.

Организация на човешките ресурси на равнище Група

Вътрешнофирмен софтуер за управление на персонала се използва в цялата Група за много задачи, свързани с ЧР. Това помага на Дитсманн да хармонизира своите практики и процедури, което укрепва гръбнака на организацията.

Кариерно развитие

Вътрешното израстване в йерархията е основният принцип за кариерното развитие в Дитсманн.

Национализацията на задграничните позиции също е приоритет от гледна точка на кариерното управление. Над 90% от офис позициите по обектите, над 75% от позициите за оперативен персонал и над 60% от ръководните позиции обикновено се запълват от граждани на държавите, в които Дитсманн извършва дейността си. През следващите години, усилията на дружеството ще бъдат съсредоточени върху последните две категории. Политиката на Дитсманн относно човешките ресурси се отразява в общия дял на национални служители в Групата, който обичайно е над 75%. Проектът на дружеството, наречен „Път на ключовите ръководители“ подготвя ключови ръководители за бъдещото развитие на Дитсманн.

Обучение

Кампанията и обучението за техническа оценка (TACT) и KMP-програмите служат за поддържане на отличната работа на нашите екипи както от техническа гледна точка, така и от гледна точка на безопасността. TACT има за цел да приведе в съответствие уменията на националния персонал с техническите изисквания на техните позиции.