Политика относно информационните и комуникационни технологии

Информационните системи и приложения играят ключова роля за стопанските дейности на Дитсманн. С оглед на глобалното присъствие и децентрализирания характер на Дитсманн е много важно да се прилагат общи правила и политики в цялото дружество.
Най-добрите практики и друга полезна информация относно сигурността и защитата на поверителната информация се споделят.

Нашата уникална аналитична база данни за оборудването представлява решаващ актив за ефективността и конкурентоспособността в нашия конкретен сектор. Следователно целта е да се осигури възможност за отдалечено управление на всички сървъри на Дитсманн чрез създаване на виртуална система във всички държави, в които дружеството осъществява дейността си. Техническо решение с унифициран домейн и клъстърен имейл достъп позволява на всички клонове да се свързват към главния център за данни.
Операциите на Дитсманн в сферата на Информационните и комуникационни технологии (ИКТ) следват стандартизирани корпоративни процеси и са в съответствие с Кодекса за поведение и Политиката относно етиката. Така се гарантира, че нашите информационни и комуникационни активи се използват и защитават по подходящ начин.

Политиката на Дитсманн относно ИКТ е основана на общи принципи, които се прилагат сред цялата структура на дружеството:

 • Спазване на всички приложими разпоредби относно авторските права и лицензите;
 • Постоянно актуализиране на хардуера и софтуера с най-ефективните технологии и процеси;
 • Фокусиране върху споделянето на ноу-хау и ефективното управление на знанията чрез корпоративни решения въз основа на ИКТ;
 • Развитие на услуги за мигновени съобщения и аудио- и видеоконференции на всички обекти;
 • Предлагане на надеждна и ефективна подкрепа чрез ИКТ за потребителите на вътрешната база данни;
 • Гарантиране на сигурността и поверителността на информацията за бизнес партньорите и служителите;
 • Защита на ИКТ материалите чрез ограничаване на достъпа и на ИКТ данните чрез мрежа с ограничен достъп, редовно архивиране и постоянно сканиране за вируси;
 • Осигуряване на хомогенна рамка за потребителите и полагане на усилия за това правилата да се разбират;
 • Забраняване на всякакво изтегляне на софтуер без предварително одобрение от бюрото за управление на информационните технологии;
 • Забраняване и предотвратяване на неупълномощени комуникации с обществеността от името на дружеството;
 • Насърчаване на потребителите да намаляват количеството на разпечатваните документи и да изключват хардуера с цел намаляване на консумацията на хартия и електроенергия.

Мониторинг и регистриране на цялата активност в интернет, за да се гарантира, че ползването на мрежата е за професионални цели и е уместно от гледна точка на Кодекса за поведение и Политиката относно етиката, както и цялостните ангажименти на Дитсманн.