УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ С ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ И ИНСПЕКТИРАНЕ

Поддръжката е сложна задача, която включва експертен анализ на изискванията, техническа поддръжка, планиране, инспектиране и накрая управление на цялостната дейност. Техническото обслужване и инспектиране е в основата на тази дейност.

ОСНОВНАТА НИ ДЕЙНОСТ: ПОДДРЪЖКА НА ЕНЕРГЕТИКАТА

Нашата стопанска дейност е поддръжката на енергетиката. Поддръжката в основата си е инструмент за гарантиране и повишаване на производството. Нашият експертен опит включва нефтената и газовата промишленост, конвенционалните и ядрените електроцентрали. Ние оптимизираме безопасната оперативна работа, повишаваме максимално наличността на оборудването и свеждаме разходите до минимум. Поддържаме производствените съоръжения на нашите клиенти и техните електроцентрали, така че да функционират безопасно и ефективно при минимални разходи. В лицето на Дитсманн разполагате с доверен, независим партньор, който ще консолидира, координира и управлява всички Ваши дейности по поддръжката.

Повече за основната ни дейност

КЛЮЧОВАТА УСЛУГА, КОЯТО ДИТСМАНН:
ПРЕДЛАГА НА КЛИЕНТИТЕ, Е ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПОДДРЪЖКА

Поддръжката е инструмент, който играе решаваща роля за оптимизирането на производството без да се прави компромис с експлоатационната безопасност.
Дитсманн не само се стреми да овладее до съвършенство технологиите за поддръжка, но също така безпроблемно да ги интегрира в определените производствени цели. По тази причина, през 1986 г. Дитсманн беше първото дружество, което нарече тази философия „Експлоатация и поддръжка.

Ключови ползи за собствениците
на съоръжения от предлаганите от Дитсманн
услуги за експлоатация и поддръжка

Предлаганите от Дитсманн интегрирани услуги за експлоатация и поддръжка намаляват експозицията в отдалечени региони и значително редуцират необходимото време за управление. Тази концепция позволява многостепенен независим контрол над поддръжката, последван от ясна комуникация между Дитсманн и ръководството на клиента.

Електрически съоръжения
и апаратура

Dietsmann Technologies предоставя услуги по техническото обслужване и изграждането на електрически съоръжения и апаратура за инсталации за непрекъснато производство. В допълнение към проектите на Дружеството за експлоатация и поддръжка Dietsmann Technologies също така обслужва външни клиенти, включително национални и международни енергийни компании, големи външни изпълнители в сферата на инженеринга, осъществяването на поръчки и строителството, както и партньори на Дитсманн за съвместни предприятия.

Поддръжка 4.0

Дитсманн е глобален лидер в областта на Авангардната Прогнозна Поддръжка за енергетиката и минната индустрия. Обслужвайки някои от водещите енергийни и минни компании в света, Дитсманн вижда роботиката и големите информационни масиви като ключови инвестиции в оптимизацията на производството, безопасността и намаляването на вредните емисии, изпускани в околната среда.

КВАЛИФИКАЦИОНЕН КОЛЕЖ НА ДИТСМАНН

Персонализирани решения за обучение, които гарантират качество и експертни познания в следните сфери на индустрията:
Механика
Апаратура
Електрически системи
Отопление, вентилация и климатизация
Техническо обслужване
Сертифициране на пълномощията за работа с електрически системи
Обучение за работа в потенциално експлозивна атмосфера (ATEX)

БРОШУРИ НА ДИТСМАНН

ИЗТЕГЛЯНЕ

Оптимизиране на експлоатацията и поддръжката

ИЗТЕГЛЯНЕ

Поддръжка на енергетиката

ИЗТЕГЛЯНЕ

Dietsmann Technologies

ИЗТЕГЛЯНЕ

Култура на ЗБОК

ИЗТЕГЛЯНЕ

Международна търговия

ИЗТЕГЛЯНЕ

Квалификационен колеж на Дитсманн