Ключови ползи за собствениците на съоръжения от предлаганите от Дитсманн услуги за експлоатация и поддръжка

Предлаганите от Дитсманн интегрирани услуги за експлоатация и поддръжка намаляват експозицията в отдалечени региони и значително редуцират необходимото време за управление. Тази концепция позволява многостепенен независим контрол над поддръжката, последван от ясна комуникация между Дитсманн и ръководството на клиента.

 • Процедурите и ръководствата се пишат от Дитсманн и се потвърждават от клиента.
 • Клиентът предоставя стандартни технически спецификации.
 • Дитсманн преглежда и актуализира техническата документация преди да бъдат подготвени и подписани договорите.
 • Когато Дитсманн стартира реализацията на обхвата на работата, клиентът извършва проверки на нейното изпълнение.
 • Дитсманн изготвя доклади за техническите и договорни аспекти на процеса, които позволяват на клиента да анализира резултатите от неговата работа.

Концепцията на Дитсманн за ИЕП е основана на принципите за партньорство, които включват:

 • Интегриран проектен екип в чийто състав влизат както представители на Дитсманн, така и служители на клиента.
 • Схема за стимули за привеждане в съответствие на целите на Дитсманн с тези на клиента, включително:

Финансови ползи

 • Устойчиво намаляване на оперативните разходи в рамките на много кратък период от време.
 • Оптимизация на резервните части.
 • Независим посредник между производителите на оригинално оборудване и клиента, която спестява време и пари.
 • Драстично намаляване на задграничните разходи.
 • Колкото по-дълъг е жизненият цикъл на актива, толкова повече се отлагат разходите за извеждане от експлоатация.

Ползи за управлението на човешките ресурси