Услуги за експлоатация и поддръжка в конвенционалната и ядрената енергетика

Репутацията на Дитсманн се основава на глобалните услуги за експлоатация и поддръжка, които дружеството предоставя на собствениците и операторите на производствени съоръжения в енергетиката в продължение на повече от 40 години.

Тези съоръжения обикновено включват различни по вид и големина инсталации за производство на електроенергия в конвенционалната енергетика. Ние предоставяме тези услуги на международни дружества, занимаващи се с производството на електроенергия, независими електроцентрали, оператори и нефтени компании. Като цяло ние поддържаме съоръжения по целия свят, генериращи над 15 гигавата електроенергия, което включва както генераторни блокове на газ, така и такива, задвижвани от парни турбини.

Специфични за конкретния проект решения

нашите специфични за конкретния проект решения за собствениците на електроцентрали варират от цялостна експлоатация и поддръжка според конкретния режим на работа до услуги с намален обхват като например Техническо обслужване и мобилизация на операциите по нов проект, включително предоставяне на технически специалисти, инструменти и процеси за съоръжението. Технологиите, които нашите услуги обхващат, включват електроцентрали с конвенционално гориво, с генераторни турбини, задвижвани както на газ, така и на въглища, както и съоръжения с комбинирани цикли на работа – газотурбинни централи, топлоелектрически централи, водноелектрически централи, отоплителни системи и минни инсталации.

Какви видове договори предлагаме

Дитсманн предлага широка гама от договорни възможности за ключови съоръжения за производство на енергия, свързани с различни равнища на обслужване. Най-всеобхватното ниво на обслужване включва предоставяне на интегрирани услуги за експлоатация и поддръжка, което означава изпълнение на персонализиран подход „от А до Я“ за потенциалните клиенти. По силата на такива договори сме осигурявали обслужване на ключови съоръжения за производство на енергия в Европа, Африка, Азия и Южна Америка, включително както независими електроцентрали, така и такива, които са собственост на дружества за комунални услуги. В допълнение към тези предложения за интегрирани договори предлагаме също и по-конкретни услуги, които да отговарят на нуждите на клиентите.

Обхват на работата

Монтажни работи

  • Монтажни работи, свързани със строителството и изграждането на нови електрогенераторни мощности; котли, турбини, генератори, обработка на въглища, транспортьори, електрически системи, трансформатори, мрежи за средно и високо напрежение.

Рехабилитация и модернизация на енергийни съоръжения

  • Ремонт, модернизация, реконструкция и рехабилитация на машини и съоръжения в енергетиката.

Производство на силова техника

  • Производство на силова техника, резервни части и стоманени структури, както за текуща поддръжка, така и за основен ремонт, а също така за основна реконструкция на оборудването.
  • Смукателни вентилатори, въздушни вентилатори и ротори, носещи компоненти за големи по размер вентилатори, винтово отстраняване на шлаки, хранилки и трошачки на въглища, резервни части и пакети за регенеративни въздушни нагреватели, метални структури и съдове под налягане. Производство на резервни части и нестандартно оборудване (по избор), механична обработка, ключарски дейности.

Инженеринг и проектиране

  • Научноизследователски и консултантски услуги, инженерен анализ, управление на проекти.
  • Проектиране на нагревателни котли за пара и вода, горивни системи, нагряващи се повърхности и пара, въздухопроводи и газопроводи.
  • Експлоатационни и гаранционни изпитания на парни котли и тяхното спомагателно оборудване.

Екологични технологии

  • Поправка, реконструкция и изграждане на сероочистващи инсталации, електростатични и ръкавни прахови филтри, системи за отстраняване на отпадъци, техническо обеззаразяване на промишлени обекти и възстановяване на околната среда.

И допълнителни дейности

  • Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на машини и оборудване за ядрената и конвенционалната енергетика, транспортна инфраструктура, метали и клапани.