ПОДДРЪЖКА ЗА УСТОЙЧИВО ПРОИЗВОДСТВО НА ЕНЕРГИЯ

Светът се нуждае от енергия. Глобалното търсене на енергия ще продължава да нараства в обозримото бъдеще. За посрещане на бъдещите нужди ще са необходими всички форми на енергия – конвенционална, като въглевъдородна или ядрена, както и неконвенционална, като вятърна и слънчева.


ПОСЛАНИЕ ОТ ПРЕЗИДЕНТА

Светът се нуждае от енергия. Глобалното търсене на енергия ще продължава да нараства в обозримото бъдеще. За посрещане на бъдещите нужди ще са необходими всички форми на енергия – конвенционална, като въглевъдородна или ядрена, както и неконвенционална, като вятърна и слънчева.

Впродължение на повече от 40 години, от основаването на Дитсманн, ние сме натрупали изключителен опит с оптимизирането както на разработени, така и на неразработени активи и сме изградили огромна и уникална аналитична база данни със сервизната история на най-различни видове оборудване. Този опит и познания в съчетание с използването на усъвършенствани цифрови технологии, позволява на Дитсманн да гарантира експлоатацията и поддръжката на активите за производство на енергия по най-ефикасния и екологично отговорен начин и при най-ниските за индустрията разходи за поддръжка за произведена единица енергия…

МИСИЯ

Дитсманн е водещият независим специалист по експлоатация и поддръжка, техническо обслужване и инспектиране на съоръжения за непрекъснато производство в нефтената и газовата промишленост, конвенционалната и ядрената енергетика, и минната индустрия. Репутацията на дружеството за отлична работа е резултат от над 40-годишно натрупване на ноу-хау за инсталациите и оборудването.

Известни сме с нашия новаторски подход и с непрекъснатото внимание, което отделяме на основната си дейност. Винаги сме готови да откликнем на нуждите на клиентите, прилагаме иновативно мислене и сме по-пъргави от нашите по-големи, интегрирани конкуренти. С помощта на тази култура сме завоювали доверието на нашите клиенти, с много от които поддържаме дългогодишни отношения.

ВИЗИЯ ИГРАЕМ ВОДЕЩА РОЛЯ В ОПТИМИЗИРАНЕТО НА ПОДДРЪЖКАТА

Вярваме, че поддръжката е един от най-важните инструменти за оптимизиране на производството, гарантиране на здравословни и безопасни условия на труд и минимизиране на въздействието върху околната среда. Ние постоянно се стремим да овладяваме до съвършенство технологиите за поддръжка и безпроблемно да ги интегрираме в производствените цели на нашите клиенти. През 1986 г. за пръв път идентифицирахме нашето ключово предложение като „Услуги, свързани с експлоатация и поддръжка„. Като прилагаме методи от световна класа за поддръжка и оптимизация на производството навсякъде, където извършваме дейността си, ние улесняваме развитието на богати природни и човешки ресурси по финансово, социално и екологично отговорен начин.

“НИЕ ОПТИМИЗИРАМЕ БЕЗОПАСНАТА ОПЕРАТИВНА РАБОТА, ПОВИШАВАМЕ МАКСИМАЛНО НАЛИЧНОСТТА НА ОБОРУДВАНЕТО И СВЕЖДАМЕ РАЗХОДИТЕ ДО МИНИМУМ”

ЦЕННОСТИ

Дитсманн се вдъхновява от принципите почтеност, уважение, лоялност, ефективност и прозрачност и се ангажира да ги отстоява. Всеотдайността и професионализмът на служителите на дружеството отразяват неговите ценности и се явяват решаващи фактори за гарантиране на дълготрайните му успехи.
Нашите ценности са интегрирани в ангажиментите, които сме поели към нашите заинтересовани лица:

ПОЕМАМЕ

АНГАЖИМЕНТ ПРЕД

НАШИТЕ КЛИЕНТИ:

 • винаги да се вслушваме в тях и да се учим от тях
 • да персонализираме нашите услуги съгласно конкретните им изисквания
 • да предлагаме ефективни индустриални решения за експлоатация и поддръжка
 • да използваме най-съвременни, но същевременно доказани в практиката, технологии и авангардни практики за работа
 • постоянно да внасяме подобрения във всичко, което правим
 • да отговаряме на техните очаквания или дори да ги надхвърляме, при оптимално съотношение на разходи спрямо ползи
 • да казваме истината във всички рекламни послания и форми на комуникация

ПОЕМАМЕ АНГАЖИМЕНТ

ПРЕД НАШИТЕ

СЛУЖИТЕЛИ ДА:

 • осигуряваме безопасна и благоприятна работна среда
 • гарантираме равни възможности
 • насърчаваме атмосфера на екипна работа и взаимно уважение
 • мотивираме, предоставяме възможности и насърчаваме творчеството и иновациите
 • улесняваме и управляваме местните и международни кариерни възможности

ПОЕМАМЕ АНГАЖИМЕНТ

ПРЕД ОБЩЕСТВОТО

КАТО ЦЯЛО:

 • стриктно да прилагаме най-високите етични стандарти
 • да уважаваме и да се грижим за околната среда
 • да се стремим да бъдем добър корпоративен гражданин

КОДЕКС ЗА ПОВЕДЕНИЕ И ПОЛИТИКА ОТНОСНО ЕТИКАТА

Дитсманн осъществява дейността си в съответствие с харта за етична стопанска дейност, свързана с негоните ценности и отразена в Кодекса за поведение и Политиката относно етиката. В допълнение към това Дитсманн се стреми да насърчава добрите практики в рамките на своята сфера на директно влияние съгласно десетте принципа на Глобалния договор на ООН въз основа на Всеобщата декларация за правата на човека, Декларацията на Международната организация на труда за основните принципи и права при работа, Декларацията от Рио за околната среда и развитието и Конвенцията на ООН срещу корупцията.

КАКВО НИ ПРАВИ УНИКАЛНИ

Дитсманн с голямо постоянство се концентрира върху своята основна дейност и се стреми да бъде дългосрочен доверен партньор по поддръжката в полза на собствениците и операторите на инсталации, а не просто „изпълнител по договор“.

ИНВЕСТИРАНЕТО В ПОДДРЪЖКАТА
ОЗНАЧАВА ИНВЕСТИРАНЕ В БЪДЕЩЕТО

Нашите договори за услуги, свързани с експлоатация и поддръжка представляват взаимоизгодни дългосрочни партньорства. Ние споделяме икономическите рискове на производствения процес, като създаваме схеми за стимулиране, които превръщат оптимизацията, разходите и наличността във взаимна стопанска възможност.
Обикновено създаваме интегриран проектен екип, в чийто състав влизат представители на Дитсманн и служители на клиента. За по-нататъшно съгласуване на взаимните цели, договаряме цялостна гама от ключови показатели за ефективност, включително такива за производителност, надеждност и наличност, понижаване на разходите, както и за качество, здраве, безопасност и управление на околната среда. Запазвайки основното си внимание върху стабилността, непрекъснатата работа и надеждността, сме успели да осигурим ненадминати резултати на нашите партньори, години наред.

ИСТОРИЯТА НА ДИТСМАНН ДО ТОЗИ МОМЕНТ

УСТОЙЧИВОСТ

Дитсманн винаги се стреми да отговаря на най-високите очаквания на заинтересованите лица по отношение на корпоративната социална отговорност (КСО) и устойчивостта. Дитсманн се придържа към принципите за почтеност, уважение, лоялност, ефективност и прозрачност, залегнали в Кодекса за поведение и Политиката относно етиката, като дружеството е страна по Глобалния договор на ООН – най-голямата инициатива за корпоративно гражданство и устойчивост в света.
Дитсманн винаги се стреми да отговаря на най-високите очаквания на заинтересованите лица по отношение на корпоративната социална отговорност (КСО) и устойчивостта. Дитсманн се придържа към принципите за почтеност, уважение, лоялност, ефективност и прозрачност, залегнали в Кодекса за поведение и Политиката относно етиката, като дружеството е страна по Глобалния договор на ООН – най-голямата инициатива за корпоративно гражданство и устойчивост в света.

ДЯЛОВО УЧАСТИЕ

Въпреки, че Dietsmann N.V., холдинговото дружество на Dietsmann Group, е частно дружество, с адрес на управление в Бреда, Нидерландия, Дитсманн се придържа към правилата на Европейския съюз за корпоративно управление и прозрачност.

“ТОВА Е НАЧИНЪТ, ПО КОЙТО РАБОТИМ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 40 ГОДИНИ”

РЪКОВОДСТВО ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА

Peter KütemannОсновател и президент
Председател
Cesare CaneveseУправляващ директор
Robertus Lindner Правен директор на групата