Околна среда и устойчиво развитие

Дейностите по експлоатация и поддръжка, които Дитсманн осъществява в полза на своите клиенти, винаги се извършват по възможно най-благоприятния за съхраняване на устойчивата околна среда начин, за да се предотвратява увреждането на местните екосистеми. Дитсманн никога не е получавала „известие за нарушение“, свързано с проблеми с околната среда, нито са му били налагани каквито и да било парични или други санкции за неспазване на изисквания.

Всички наши офиси имат активни, действащи програми за рециклиране, като в много случаи дават рециклирани материали на своите общности. Устойчивото развитие, което допринася за икономическия растеж, екологичното равновесие и социалния прогрес, заема централно място в политиката на Дитсманн за устойчивост. Ангажиментът ни към устойчивото развитие винаги е бил част от нашата култура. Като група, ние се стремим да постигаме възможно най-добри резултати за нашите клиенти и за обществото като цяло: резултати, които подкрепят нуждите на днешния свят и в същото време защитават ресурсите за бъдещите поколения.

Намаляване на нашия въглероден отпечатък

Глобалната цел на Дитсманн е да намали емисиите на CO2, които се генерират в резултат от дейностите на Групата. За тази цел беше проведено проучване за събиране на първоначални измервания сред всички дъщерни дружества на Дитсманн. Резултатите ще послужат като основа за оценката, определянето на приоритетите и измерването на емисиите, които допринасят за парниковия ефект.

Използването на превозните средства на дружеството генерира значителна част от нашия въглероден отпечатък. По тази причина измерването на емисиите на CO2, които нашият автомобилен парк създава, беше ключов компонент от това първоначално проучване. За да помогнем за минимизиране на въздействието на използването на превозни средства върху околната среда и да повишим информираността на нашите шофьори по този проблем, беше проведено второ проучване във всички обекти и беше изготвен набор от правила относно шофирането. Тези правила формират основата на нов кодекс относно шофирането, който ще насърчи „екологично шофиране“.