Политика относно бизнес партньорите

Дитсманн изисква от своите бизнес партньори да приемат принципите на своята харта относно етиката, да спазват нейните ангажименти към Глобалния договор на ООН и да насърчават тези принципи и ангажименти по отношение на правата на човека, трудовите права, здравето, безопасността и сигурността, зачитането на естествената природа и етичното поведение.
Въпреки че Дитсманн признава, че всеки местен правен и културен контекст има своята специфика, тази политика осигурява рамка, която следва да бъде спазвана.

Dietsmann’s requirements apply to the selection and retention of any kind of business partner anywhere in the world. The term “business partner” refers to any commercial entity linked to Dietsmann, whether this is a supplier, a subcontractor, an agent, a joint-venture partner or a client.

Изискванията на Дитсманн се прилагат за избора и запазването на всякакъв вид бизнес партньори, на всяко място по света. Терминът „бизнес партньор“ означава всеки търговски субект, свързан с Дитсманн, независимо дали това е доставчик, подизпълнител, посредник, съвместно предприятие или клиент.

Дитсманн си запазва правото, след разумно предизвестие, да направи оценка и да следи, пряко или чрез трети страни, текущата работа на бизнес партньорите и спазването от тяхна страна на тази политика (преглед, посещения на място и др.) Периодично може да бъде поискан доклад в потвърждение на спазването на изискванията. Ако бъде установено някакво несъответствие с тази политика, от бизнес партньора ще се очаква да инициира план за коригиращи действия. Ако такъв план за коригиращи действия не бъде изпълнен, Дитсманн си запазва правото да възрази срещу договора.

От бизнес партньорите също така се очаква да налагат тези принципи, ценности и политики на собствените им бизнес партньори и редовно да следят за спазването на това задължение. Тази политика е преведена на най-често използваните от Дитсманн езици, за да се гарантира максимална яснота и прозрачност спрямо нашите бизнес партньори.

Нашите ангажименти

Зачитане на правата на човека и трудовите права

 • Спазване на принципите и правата, установени от Международната организация на труда:
  • Забрана на използването на детски труд или принудителен труд;
  • Забрана на използването на телесни наказания, психическа или физическа принуда и/или словесно насилие;
  • Забрана на всяка форма на дискриминация и тормоз;
  • Спазване на приложимите закони относно работното време и гарантиране на възнаграждение, което позволява задоволяване на местните основни нужди на персонала;
  • Гарантиране на равни възможности и насърчаване на развитието на всеки отделен служител;
  • Зачитане на свободата на сдружаване и колективно договаряне.
 • Спазване на приложимите закони и подзаконови нормативни актове.

Осигуряване на здравословно, безопасно и сигурно работно пространство

 • Спазване на стандартите и изискванията на международните и местните закони, подзаконови нормативни актове и правила;
 • Оценка на рисковете, свързани с операциите и тяхното намаляване до най-ниските възможни равнища;
 • Изискване към всички служители, независимо от тяхното йерархично ниво, да носят отговорност за своето поведение по отношение на прилагането на изискванията за здраве и безопасност;
 • Открито съобщаване на резултатите и целите на мониторинга относно ЗБОК;
 • Въвеждане на план при бедствия за защита на служителите и на околната среда.

Смекчаване на въздействието върху околната среда

 • Спазване на приложимите закони относно околната среда;
 • Оценка на въздействието върху околната среда;
 • Иницииране на отговорно използване на материалните ресурси и действия за смекчаване на въздействието (отпадъци, замърсяване…).

Спазване на етично стопанско поведение

 • Спазване на приложимите закони относно търговията и имиграцията;
 • Спазване на стандартите за борба с корупцията и подкупите;
 • Гарантиране на прозрачност на процедурите за обществени поръчки;
 • Зачитане на договорните задължения;
 • Спазване на личната и търговска поверителност на информацията.