Устойчивост

Дитсманн винаги се стреми да отговаря на най-високите очаквания на заинтересованите лица по отношение на корпоративната социална отговорност (КСО) и устойчивостта. Дитсманн се придържа към принципите за почтеност, уважение, лоялност, ефективност и прозрачност, залегнали в Кодекса за поведение и Политиката относно етиката, като дружеството е страна по Глобалния договор на ООН – най-голямата инициатива за корпоративно гражданство и устойчивост в света.

Глобалният договор на ООН представлява едновременно инициатива за корпоративна отговорност и инициатива за стратегическа политика на стопанските организации за привеждане на техните дейности и стратегии към десет общоприети принципа в областта на правата на човека, труда, околната среда и борбата срещу корупцията.

Всеотдайността и професионализмът на служителите на дружеството отразяват неговите ценности и ние считаме, че това е решаващ фактор за дълготрайния успех на Дитсманн. Устойчивостта играе централна роля за нашето поведение. Ние винаги извършваме дейността си по икономически, екологично и социално отговорен начин; това са трите основни компонента на максимата „хора, планета и печалба“:

Устойчиви икономически резултати

Тази цел изисква от нас да извършваме дейността си в съответствие с нашите ценности, с най-високите стандарти за корпоративно управление и с нашите Кодекс за поведение и Политика относно етиката. Следователно ние осъществяваме и разширяваме стопанската си дейност по устойчив начин, в полза на клиентите, сегашните и бъдещи служители, общностите, в които работим по света, и нашите акционери.

Устойчиви екологични резултати

Това е цел, която се занимава с две ключови области: минимизиране на въздействието на дейностите на клиентите и на нашите собствени дейности върху околната среда. Ние се гордеем с поведението си в областта „Околна среда и устойчиво развитие“, описана в Здраве, безопасност, опазване на околната среда и качество (ЗБОК). Колкото по-добри са нашите резултати в тези области, толкова по-големи са ползите за нашите клиенти за природната среда, в която извършваме дейността си, както и за обществото като цяло.

Устойчиви социални резултати

Тази цел включва зачитане на правата на човека чрез осигуряване на възможности за устойчива и справедлива заетост, обучение и кариерно развитие (повече по този въпрос в раздел „Човешки ресурси“). Стремим се да осигуряваме възможности за гражданите на държавите, в които осъществяваме дейността си, в полза на местната икономика и общности, нашите местни служители и техните семейства. Нещо, което е от особено значение в нашата индустрия, ние сме поели ангажимент да опазваме здравето и да подсигуряваме безопасността, както на собствените си служители, така и на всички други лица, върху които нашите дейности оказват въздействие. Гордеем се с нашата известна репутация в тази област.