Корпоративно управление

Dietsmann N.V. е частно дружество със седалище на холдинговата група в Бреда, Нидерландия. Дитсманн извършва дейността си в международна среда. Неговите основни клиенти са големи многонационални компании, регистрирани на най-реномираните фондови борси в света.Тези компании са обект на високи стандарти за корпоративно управление и очакват от техните бизнес партньори да прилагат същите тези стандарти.

Ръководството на Дитсманн признава важността на доброто корпоративно управление и е разработило процедури и дейности за прилагане на добро корпоративно управление, каквото е подходящо за Dietsmann Group.

Нидерландски кодекс за корпоративното управление

Нидерландският кодекс за корпоративното управление (наричан по-долу „Кодексът“), публикуван от Нидерландската комисия по корпоративното управление на 9 декември 2003 г., съдържа разпоредби за принципите и най-добрите практики за управителните съвети, надзорните съвети, акционерите и общите събрания на акционерите, както и за финансовата отчетност, проверките, разкриването на информация, спазването и прилагането на стандартите. Кодексът е базиран на международно признати стандарти за добро корпоративно управление. Въпреки че Кодексът е приложим само за нидерландските компании, регистрирани на фондова борса, призната от правителството, и следователно не е приложим за Дитсманн, Управителният съвет и Надзорният съвет използват разпоредбите на Кодекса като отправна точка за разработването и прилагането на доброто корпоративно управление за Dietsmann Group.

Вътрешни правила на Управителния съвет

Набори от вътрешни правила за разделението на задълженията и процедурите бяха приети през 2007 г. за Надзорния съвет, за неговите проверки и Комисията по избирането, назначаването и определянето на възнагражденията, както и за Управителния съвет. Тези вътрешни правила са публикувани тук, също в съответствие с принципите на Кодекса.

През 2007 г. Управителният съвет прие набор от вътрешни правила, които включват разпоредби съгласно най-добрите практики, предвидени в Нидерландския кодекс за корпоративното управление:

Опитен управленски екип

Дитсманн разполага със значителни компетенции в експлоатацията и поддръжката на съоръжения в нефтената и газовата промишленост, конвенционалната и ядрената енергетика, и минната индустрия.
Всички членове на ръководството на дружеството разполагат с богат опит и експертни познания във всички сегменти на дейностите на Дитсманн. Управленският екип се състои от високо образовани и опитни професионалисти от различни националности. Налице е отлично взаимодействие между множеството различни националности и култури на всички равнища на персонала. Това се дължи на силната култура на дружеството, която насърчава ценностите взаимно уважение и екипна работа. В резултат на това ръководството успява да разгласява и успешно да изпълнява стратегиите на Групата за фокусиране върху основните дейности, основните клиенти и основните държави.

Управленска структура

Дружеството има двустепенна управленска структура от съвети, която се състои от Управителен съвет (raad van bestuur) и Надзорен съвет (raad van commissarissen). Дружеството не е обект, нито е вероятно да стане обект, на режима за големи компании (structuurregime), посочен в параграф 6 от раздел 4 на книга 2 от Гражданския кодекс на Нидерландия.