КОРПОРАТИВНИ ВЪПРОСИ

Dietsmann N.V. е частно дружество със седалище на холдинговата група в Бреда, Нидерландия. Дитсманн извършва дейността си в международна среда. Неговите основни клиенти са големи многонационални компании, регистрирани на най-реномираните фондови борси в света.Тези компании са обект на високи стандарти за корпоративно управление и очакват от техните бизнес партньори да прилагат същите тези стандарти.

КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ

Ръководството на Дитсманн признава важността на доброто корпоративно управление и е разработило процедури и дейности за прилагане на добро корпоративно управление, каквото е подходящо за Dietsmann Group.

Нидерландски кодекс за корпоративното управление
Нидерландският кодекс за корпоративното управление (наричан по-долу „Кодексът“), публикуван от Нидерландската комисия по корпоративното управление на 9 декември 2003 г., съдържа разпоредби за принципите и най-добрите практики за управителните съвети, надзорните съвети, акционерите и общите събрания на акционерите, както и за финансовата отчетност, проверките, разкриването на информация, спазването и прилагането на стандартите. Кодексът е базиран на международно признати стандарти за добро корпоративно управление. Въпреки че Кодексът е приложим само за нидерландските компании, регистрирани на фондова борса, призната от правителството, и следователно не е приложим за Дитсманн, Управителният съвет и Надзорният съвет използват разпоредбите на Кодекса като отправна точка за разработването и прилагането на доброто корпоративно управление за Dietsmann Group.

Вътрешни правила на Управителния съвет
Набори от вътрешни правила за разделението на задълженията и процедурите бяха приети през 2007 г. за Надзорния съвет, за неговите проверки и Комисията по избирането, назначаването и определянето на възнагражденията, както и за Управителния съвет. Тези вътрешни правила са публикувани тук, също в съответствие с принципите на Кодекса.
Dietsmann NV – Вътрешни правила на Надзорния съвет

През 2007 г. Управителният съвет прие набор от вътрешни правила, които включват разпоредби съгласно най-добрите практики, предвидени в Нидерландския кодекс за корпоративното управление:
Dietsmann NV – Вътрешни правила на Управителния съвет

Опитен управленски екип
Всички членове на ръководството на дружеството разполагат с богат опит и експертни познания във всички сегменти на дейностите на Дитсманн. Управленският екип се състои от високо образовани и опитни професионалисти от различни националности. Налице е отлично взаимодействие между множеството различни националности и култури на всички равнища на персонала. Това се дължи на силната култура на дружеството, която насърчава ценностите взаимно уважение и екипна работа. В резултат на това ръководството успява да разгласява и успешно да изпълнява стратегиите на Групата за фокусиране върху основните дейности, основните клиенти и основните държави.

Управленска структура
Дружеството има двустепенна управленска структура от съвети, която се състои от Управителен съвет (raad van bestuur) и Надзорен съвет (raad van commissarissen). Дружеството не е обект, нито е вероятно да стане обект, на режима за големи компании (structuurregime), посочен в параграф 6 от раздел 4 на книга 2 от Гражданския кодекс на Нидерландия.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Управителният съвет отговаря за ежедневното управление на операциите на Дитсманн под надзора на Надзорния съвет.

Той отговаря за развитието и изпълнението на стратегията на дружеството и за постигане на неговите стратегически цели. От Управителния съвет се изисква своевременно да информира Надзорния съвет, да се консултира с Надзорния съвет по важни въпроси и да представя определени важни решения пред Надзорния съвет за одобрение.

Peter Kütemann
Peter KütemannОсновател и президент
Cesare Canevese
Cesare CaneveseУправляващ директор
Robertus Lindner
Robertus Lindner Правен директор на групата
Alaa Makki
Alaa MakkiГлавен оперативен директор

НАДЗОРЕН СЪВЕТ

Надзорният съвет отговаря за осъществяването на надзор над управлението и предоставянето на съвети на Управителния съвет, както и за надзор над стопанската дейност на дружеството като цяло.

При изпълнението на своите задължения от Надзорния съвет се изисква да действа в интерес на стопанската дейност на Дитсманн като цяло. Членовете на Надзорния съвет нямат пълномощия да представляват дружеството пред трети лица. Надзорният съвет назначава сред своите членове Председател и може да назначи един или повече заместник-председатели сред своите членове. Сегашният Председател е г-н Jonkman.

André Jonkman
André JonkmanПредседател на Надзорния съвет
Той е Председател на Надзорния съвет и на неговата Комисия по проверките. От 2001 г. до 2014 г. г-н Jonkman е главен финансов директор на Fugro NV, консултантска инженерна фирма с основна дейност в енергийната промишленост по целия свят. Той е назначен като член на Изпълнителния съвет на Fugro през 2004 г. Преди да се присъедини към Fugro през 1988 г. като Контрольор на равнище Група, той заема различни позиции в KPMG Accountants, където започва своята кариера през 1971 г. Неговите квалификации включват сертификация от NIVRA, Koninklijk Nederlands Instituut van Register Accountants.
Anouschka Kütemann
Anouschka KütemannЧлен на Надзорния съвет
Тя е член на Комисията по избирането, назначаването и определянето на възнагражденията.
След завършване на образованието с по история на изкуствата и археология в Университета Utrecht г-жа Kütemann е активна във високия клас на бизнеса с изкуство, където тя работи в отдела за модерно изкуство в Christies – европейската фондация за изкуство (TEFAF Maastricht) и в няколко водещи галерии за изкуство в Амстердам.
Г-жа Kütemann е омъжена и е горда майка на две дъщери.

От 2014 г. г-жа Kütemann се подготвя да поеме отговорностите на акционер от следващо поколение на Дитсманн чрез участието си в заседанията на Управителния съвет и Надзорния съвет, семинари и посещения на отделите на Дитсманн и неговите дъщерни дружества по целия свят.

Г-жа Kütemann отдава голямо значение на социалната отговорност на Дитсманн. Тя стартира проекта за дарения за по-добри условия, който дава възможност на служителите да даряват полезни вещи на местни асоциации в цялата група Дитсманн.

Този успешен проект е само един пример за това как тя работи за укрепване на многообразието, благотворителните действия и модерния имидж на марката на дружеството.

Ondine Smulders
Ondine SmuldersЧлен на Надзорния съвет
В качеството си на регистриран психотерапевт г-жа Smulders има изградена успешна частна практика в Лондон, където лекува клиенти с проблеми с психичното здраве и пациенти с рак.

Преди това г-жа Smulders извършва дейност като Главен икономист и политически анализатор за Латинска Америка за вестникарската група „The Economist“ в продължение на повече от едно десетилетие. Тя започва работата си по финансовите пазари през 1987 г. До момента на напускането си през 1998 г. тя работи на Wall Street и в City, където заема позиции като ръководител на капиталовите изследвания и ръководител на рисковата стратегия за Латинска Америка.

Г-жа Smulders притежава бакалавърска степен по „Администриране на международния бизнес“ от Американския университет в Париж; магистратура по „Финанси и счетоводство“ от London School of Economics, както и магистратура по „Политика, философия и икономика на Латинска Америка“ от Лондонския университет. В работата си тя ползва нидерландски, английски, френски и испански.

Вътрешни правила

През 2007 г. Надзорният съвет прие набор от вътрешни правила за управление на неговите практики и процедури, включително дефинирането и справянето с конфликти на интереси, както и за включване на разпоредби за най-добрите практики, предвидени в Нидерландския кодекс за корпоративното управление:

Изтегли Dietsmann NV – Вътрешни правила на Надзорния съвет

Комисии на Надзорния съвет

При пълно съответствие с Нидерландския кодекс за корпоративното управление Надзорният съвет се подкрепя от две комисии, съставени от негови членове: Комисия по проверките и Комисия за избирането, назначаването и определянето на възнагражденията.

Комисия по проверките:
Председател – André Jonkman
Член – Ondine Smulders

Комисия за избирането, назначаването и определянето на възнагражденията:
Председател – Andre Jonkman
Член – Anouschka Kütemann

ХАРТА ЗА ЗБОК

Дитсманн е определила и Харта за здраве, безопасност, опазване на околната среда и качество (ЗБОК), която управлява Политиките относно ЗБОК и ръководи, и служи като отправна точка за нашите ангажименти относно ЗБОК.

При всичките си действия целите на Дитсманн по отношение на ЗБОК са ясни:
Гарантиране на безопасността на нашите служители и изпълнители
Опазване на околната среда
Удовлетвореност на клиентите

 • Гарантиране, че изискванията за здравето, безопасността, сигурността, социалното поведение, околната среда и качеството са с по-висок приоритет от икономическите съображения.
 • Възприемане на активен подход за гарантиране на безопасни и здравословни условия на труд и най-доброто възможно качество на услугите.
 • Идентифициране на рисковете, произтичащи от неговите дейности и тяхното понижаване до най-ниските разумни равнища.
 • Гарантиране, че всеки от неговите служители разбира и се придържа към корпоративната култура чрез целенасочено обучение за здраве, безопасност, опазване на околната среда и качество.
 • Насърчаване на инициативите на служителите, свързани с подобряване на безопасността на работното място.
 • Насърчаване на устойчиво развитие и социални инициативи.
 • Намаляване на отрицателното въздействие върху околната среда чрез ефикасно използване на енергията.
 • Минимизиране и елиминиране на емисиите от вещества, които са опасни за хората и околната среда.
 • Открито оповестяване, както вътрешно, така и външно, на резултатите и мониторинга на целите за здравето, безопасността, сигурността, социалното поведение, околната среда и качеството.
 • Проверяване на съответствието с вътрешните и външни изисквания чрез проверки и полагане на усилия за съответствие с международни стандарти като ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 и ISO 26000.
 • Гарантиране, че неговите политики относно труда и правата на човека се прилагат и зачитат.
 • Изискване от всички служители на всяко равнище в йерархията да поемат отговорност за собственото си поведение във връзка с прилагането на настоящата Харта за здраве, безопасност, опазване на околната среда и качество на работното им място.
Изтеглете PDF

Харта за бизнес етиката

Дитсманн се ангажира със следното:

 • Никога да не използва или подкрепя детски труд и/или принудителен труд.
 • Да се противопоставя на всякакви форми на дискриминация или тормоз и да насърчава многообразието и взаимното уважение на работното място. Строго се забранява използването на телесни наказания, психическа или физическа принуда, или словесно насилие.
 • Гарантиране на равни възможности и свобода на сдружаване и насърчаване на лично и професионално развитие.
 • Спазване на приложимите закони относно работното време и гарантиране, че възнаграждението отговаря на приложимите (местни) закони и подзаконови нормативни актове и покрива основните потребности за живот.
 • Използване на всички необходими средства за осигуряване на здравословна, безопасна и сигурна работна среда.
 • Осъществяване на дейността в съответствие с очакванията на основните заинтересовани лица, включително тези, свързани с обществото и естествената среда и прилагане на отговорно използване на материални ресурси с цел постигане на устойчив ръст при зачитане на околната среда и правата на бъдещите поколения.
 • Гарантиране на поверителността на данните на служителите и клиентите.
 • Спазване на законите и подзаконовите нормативни актове относно международната търговия и имиграцията.
 • Гарантиране, че всеки служител се чувства отговорен за прилагане и насърчаване на Кодекса за поведение и Политиката относно етиката на Дитсманн в рамките на сферата на влияние на дружеството.
 • Насърчаване на проактивно поведение: всеки от нас трябва да проявява бдителност и да докладва за всяко нарушаване на основните права и етичните принципи, следвайки нашата процедура за „комуникация нагоре по потока“.
 • Установяване и поддържане на подходящи процедури за оценка и избор на бизнес партньори въз основа на техния ангажимент към етичната, социална и екологична отговорност и тяхната роля за налагане на този ангажимент на техните бизнес партньори.
 • Обезпечаване на добро управление.

КОРПОРАТИВНИ ПОЛИТИКИ

БИЗНЕС ПАРТНЬОРИ

ПАРТНЬОРИ ЗА СОЦИАЛНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ

Monaco Impact

Mисията на Monaco Impact е да насърчава, улеснява и обединява благотворителни инициативи, организации и институти в Монако с цел да постави Монако на картата като световен център на филантропията и с това да допринесе за положителния имидж на Монако в целия свят.

Минералогически и геоложки музей

Ако Вашият Минералогически и геоложки музей (МГМ) бъде принуден да затвори врати завинаги, какво можете да направите, за да спасите поне част от Вашата колекция от 140 000 уникални екземпляра на кристали, минерали, руди и фосили за обществото?

Dadtco

Холандското дружество за развитие на земеделието и търговията (DADTCO) представлява социално предприятие, ангажирано с намаляване на бедността чрез предприемаческо усърдие, добри методи за бизнес и смелост за иновации.

Федерация по волейбол на Монако

Федерацията по волейбол на Монако, основана през 1987 г., отговаря за управлението, организирането и развитието на волейбола и плажния волейбол в Княжество Монако.

No Finish Line

Благотворителният пробег „Без финална линия“ е едно от най-големите благотворителни събития в Монако. Той се организира от Асоциация „Деца и бъдеще“ и всяка година пробегът NFL, „Туптящо сърце“, мобилизира все по-голям брой участници, които избират да комбинират своите спортни усилия с щедрост.