КОРПОРАТИВНИ ВЪПРОСИ

Dietsmann N.V. е частно дружество със седалище на холдинговата група в Бреда, Нидерландия. Дитсманн извършва дейността си в международна среда. Неговите основни клиенти са големи многонационални компании, регистрирани на най-реномираните фондови борси в света.Тези компании са обект на високи стандарти за корпоративно управление и очакват от техните бизнес партньори да прилагат същите тези стандарти.

КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ

Ръководството на Дитсманн признава важността на доброто корпоративно управление и е разработило процедури и дейности за прилагане на добро корпоративно управление, каквото е подходящо за Dietsmann Group.

Нидерландски кодекс за корпоративното управление
Нидерландският кодекс за корпоративното управление (наричан по-долу „Кодексът“), публикуван от Нидерландската комисия по корпоративното управление на 9 декември 2003 г., съдържа разпоредби за принципите и най-добрите практики за управителните съвети, надзорните съвети, акционерите и общите събрания на акционерите, както и за финансовата отчетност, проверките, разкриването на информация, спазването и прилагането на стандартите. Кодексът е базиран на международно признати стандарти за добро корпоративно управление. Въпреки че Кодексът е приложим само за нидерландските компании, регистрирани на фондова борса, призната от правителството, и следователно не е приложим за Дитсманн, Управителният съвет и Надзорният съвет използват разпоредбите на Кодекса като отправна точка за разработването и прилагането на доброто корпоративно управление за Dietsmann Group.

Вътрешни правила на Управителния съвет
Набори от вътрешни правила за разделението на задълженията и процедурите бяха приети през 2007 г. за Надзорния съвет, за неговите проверки и Комисията по избирането, назначаването и определянето на възнагражденията, както и за Управителния съвет. Тези вътрешни правила са публикувани тук, също в съответствие с принципите на Кодекса.
Dietsmann NV – Вътрешни правила на Надзорния съвет

През 2007 г. Управителният съвет прие набор от вътрешни правила, които включват разпоредби съгласно най-добрите практики, предвидени в Нидерландския кодекс за корпоративното управление:
Dietsmann NV – Вътрешни правила на Управителния съвет

Опитен управленски екип
Всички членове на ръководството на дружеството разполагат с богат опит и експертни познания във всички сегменти на дейностите на Дитсманн. Управленският екип се състои от високо образовани и опитни професионалисти от различни националности. Налице е отлично взаимодействие между множеството различни националности и култури на всички равнища на персонала. Това се дължи на силната култура на дружеството, която насърчава ценностите взаимно уважение и екипна работа. В резултат на това ръководството успява да разгласява и успешно да изпълнява стратегиите на Групата за фокусиране върху основните дейности, основните клиенти и основните държави.

Управленска структура
Дружеството има двустепенна управленска структура от съвети, която се състои от Управителен съвет (raad van bestuur) и Надзорен съвет (raad van commissarissen). Дружеството не е обект, нито е вероятно да стане обект, на режима за големи компании (structuurregime), посочен в параграф 6 от раздел 4 на книга 2 от Гражданския кодекс на Нидерландия.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Управителният съвет отговаря за ежедневното управление на операциите на Дитсманн под надзора на Надзорния съвет.

Той отговаря за развитието и изпълнението на стратегията на дружеството и за постигане на неговите стратегически цели. От Управителния съвет се изисква своевременно да информира Надзорния съвет, да се консултира с Надзорния съвет по важни въпроси и да представя определени важни решения пред Надзорния съвет за одобрение.

НАДЗОРЕН СЪВЕТ

Надзорният съвет отговаря за осъществяването на надзор над управлението и предоставянето на съвети на Управителния съвет, както и за надзор над стопанската дейност на дружеството като цяло.

При изпълнението на своите задължения от Надзорния съвет се изисква да действа в интерес на стопанската дейност на Дитсманн като цяло. Членовете на Надзорния съвет нямат пълномощия да представляват дружеството пред трети лица. Надзорният съвет назначава сред своите членове Председател и може да назначи един или повече заместник-председатели сред своите членове. Сегашният Председател е г-н Jonkman.

Вътрешни правила

През 2007 г. Надзорният съвет прие набор от вътрешни правила за управление на неговите практики и процедури, включително дефинирането и справянето с конфликти на интереси, както и за включване на разпоредби за най-добрите практики, предвидени в Нидерландския кодекс за корпоративното управление:

Комисии на Надзорния съвет

При пълно съответствие с Нидерландския кодекс за корпоративното управление Надзорният съвет се подкрепя от две комисии, съставени от негови членове: Комисия по проверките и Комисия за избирането, назначаването и определянето на възнагражденията.

Комисия по проверките:
Председател – André Jonkman
Член – Ondine Smulders

Комисия за избирането, назначаването и определянето на възнагражденията:
Председател – Andre Jonkman
Член – Anouschka Kütemann

ХАРТА ЗА ЗБОК

Дитсманн е определила и Харта за здраве, безопасност, опазване на околната среда и качество (ЗБОК), която управлява Политиките относно ЗБОК и ръководи, и служи като отправна точка за нашите ангажименти относно ЗБОК.

При всичките си действия целите на Дитсманн по отношение на ЗБОК са ясни:
Гарантиране на безопасността на нашите служители и изпълнители
Опазване на околната среда
Удовлетвореност на клиентите

 • Гарантиране, че изискванията за здравето, безопасността, сигурността, социалното поведение, околната среда и качеството са с по-висок приоритет от икономическите съображения.
 • Възприемане на активен подход за гарантиране на безопасни и здравословни условия на труд и най-доброто възможно качество на услугите.
 • Идентифициране на рисковете, произтичащи от неговите дейности и тяхното понижаване до най-ниските разумни равнища.
 • Гарантиране, че всеки от неговите служители разбира и се придържа към корпоративната култура чрез целенасочено обучение за здраве, безопасност, опазване на околната среда и качество.
 • Насърчаване на инициативите на служителите, свързани с подобряване на безопасността на работното място.
 • Насърчаване на устойчиво развитие и социални инициативи.
 • Намаляване на отрицателното въздействие върху околната среда чрез ефикасно използване на енергията.
 • Минимизиране и елиминиране на емисиите от вещества, които са опасни за хората и околната среда.
 • Открито оповестяване, както вътрешно, така и външно, на резултатите и мониторинга на целите за здравето, безопасността, сигурността, социалното поведение, околната среда и качеството.
 • Проверяване на съответствието с вътрешните и външни изисквания чрез проверки и полагане на усилия за съответствие с международни стандарти като ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 и ISO 26000.
 • Гарантиране, че неговите политики относно труда и правата на човека се прилагат и зачитат.
 • Изискване от всички служители на всяко равнище в йерархията да поемат отговорност за собственото си поведение във връзка с прилагането на настоящата Харта за здраве, безопасност, опазване на околната среда и качество на работното им място.

Харта за бизнес етиката

Дитсманн се ангажира със следното:

 • Никога да не използва или подкрепя детски труд и/или принудителен труд.
 • Да се противопоставя на всякакви форми на дискриминация или тормоз и да насърчава многообразието и взаимното уважение на работното място. Строго се забранява използването на телесни наказания, психическа или физическа принуда, или словесно насилие.
 • Гарантиране на равни възможности и свобода на сдружаване и насърчаване на лично и професионално развитие.
 • Спазване на приложимите закони относно работното време и гарантиране, че възнаграждението отговаря на приложимите (местни) закони и подзаконови нормативни актове и покрива основните потребности за живот.
 • Използване на всички необходими средства за осигуряване на здравословна, безопасна и сигурна работна среда.
 • Осъществяване на дейността в съответствие с очакванията на основните заинтересовани лица, включително тези, свързани с обществото и естествената среда и прилагане на отговорно използване на материални ресурси с цел постигане на устойчив ръст при зачитане на околната среда и правата на бъдещите поколения.
 • Гарантиране на поверителността на данните на служителите и клиентите.
 • Спазване на законите и подзаконовите нормативни актове относно международната търговия и имиграцията.
 • Гарантиране, че всеки служител се чувства отговорен за прилагане и насърчаване на Кодекса за поведение и Политиката относно етиката на Дитсманн в рамките на сферата на влияние на дружеството.
 • Насърчаване на проактивно поведение: всеки от нас трябва да проявява бдителност и да докладва за всяко нарушаване на основните права и етичните принципи, следвайки нашата процедура за „комуникация нагоре по потока“.
 • Установяване и поддържане на подходящи процедури за оценка и избор на бизнес партньори въз основа на техния ангажимент към етичната, социална и екологична отговорност и тяхната роля за налагане на този ангажимент на техните бизнес партньори.
 • Обезпечаване на добро управление.

КОРПОРАТИВНИ ПОЛИТИКИ

БИЗНЕС ПАРТНЬОРИ

ПАРТНЬОРИ ЗА СОЦИАЛНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ

Monaco Impact

Mисията на Monaco Impact е да насърчава, улеснява и обединява благотворителни инициативи, организации и институти в Монако с цел да постави Монако на картата като световен център на филантропията и с това да допринесе за положителния имидж на Монако в целия свят.

Минералогически и геоложки музей

Ако Вашият Минералогически и геоложки музей (МГМ) бъде принуден да затвори врати завинаги, какво можете да направите, за да спасите поне част от Вашата колекция от 140 000 уникални екземпляра на кристали, минерали, руди и фосили за обществото?

Dadtco

Холандското дружество за развитие на земеделието и търговията (DADTCO) представлява социално предприятие, ангажирано с намаляване на бедността чрез предприемаческо усърдие, добри методи за бизнес и смелост за иновации.

Федерация по волейбол на Монако

Федерацията по волейбол на Монако, основана през 1987 г., отговаря за управлението, организирането и развитието на волейбола и плажния волейбол в Княжество Монако.

No Finish Line

Благотворителният пробег „Без финална линия“ е едно от най-големите благотворителни събития в Монако. Той се организира от Асоциация „Деца и бъдеще“ и всяка година пробегът NFL, „Туптящо сърце“, мобилизира все по-голям брой участници, които избират да комбинират своите спортни усилия с щедрост.